Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

Açık Oylama: Genel Kurul'da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser)devam

Alt Komisyon: Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı incelemek amadevam

Anayasa: 1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzdevam

Ara Seçim: TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anayasa gereği, ara seçim hdevam

Ara Verme: TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir.devam

Bakan: Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başdevam

Başbakan: Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.devam

Başdanışman: Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarıdevam

Başkanlık Divanı: Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Kâtip Üye ve 3 İdaredevam

Başkanvekili: TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöne- ten Başkanlık Divanı üyesidevam

Birleşim: TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama yılında Genedevam

Bürokrasi: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.devam

Bürokrat: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.devam

Bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süredevam

Bütçe Kanunu: Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre belirleyen, devam

Büyükelçi: Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir.devam

Cumhurbaşkanı: Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.devam

Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekillerdevam

Danışma Kurulu: TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve çeşitli konulardadevam

Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak devam

Değişiklik Önergesi: Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan önerilerdir. Kodevam

Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.devam

Devlet Bakanı: Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi.devam

Divan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.devam

Erken Seçim: Herhangi bir nedenle, Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan devam

Esas Komisyon: Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur.devam

Esas Numarası: Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin nitelikleridevam

Eylem: Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası.devam


DİĞER SAYFALAR :

Siyaset Terimleri Sözlüğünde 122 Terim Kayıtlı.