Online Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü

Açık Oylama: Genel Kurulda hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) devam

Açıklama Hakkı: Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfeddevam

Ad Cetveli: Milletvekillerinin il ve soyadı alfabetik sırasına göre ad ve soyadlarının, seçim devam

Ad Defteri: Milletvekillerinin il ve soyadı alfabetik sırasına göre ad ve soyadlarının, seçim devam

Adalet Komisyonu: İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel gödevam

Af: Kaynağını Anayasa'da bulan, teknik yönleri bakımından ceza kanunlarında düzenlenen;devam

Alt Bent: Bir bendin, sayı ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.devam

Alt Komisyon: Komisyonlara havale edilen işlerin daha detaylı incelenmesine imkân sağlamak amacıyladevam

Amaç Maddesi: Kanunun; düzenlemenin neden yapıldığını ve neyi hedeflediğini açıklayan maddesidir. Kanudevam

Ana Bina: TBMM Genel Kurul Salonu'nun yer aldığı Meclis binasıdır. Bu binada ayrıca, siyasi pdevam

Anamuhalefet Partisi: Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyasi partiler arasında en fazla devam

Anayasa: Devletin temel ilkelerini, yönetilenlerle ilişkilerini, ana kuruluşunu; yasama, devam

Anayasa Değişikliği: Yürürlükte bulunan Anayasa'nın bazı hüküm veya maddelerinin, Anayasa'nın 175. madevam

Anayasa Komisyonu: İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel gödevam

Anayasa Mahkemesi: Kanunların, KHK'lerin, TBMM İçtüzüğü'nün Anayasa'ya uygunluğunu, dokunulmazlığın kaldırılmdevam

Anayasa'nın Bağlayıcılığı: Anayasa hükümlerinin; yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamları ile didevam

Anayasa'nın Üstünlüğü İlkesi: Anayasa'nın, normlar hiyerarşisinde en üstün norm olmasını ve diğer normların Anayadevam

Anayasa'ya Uygunluk: Kanunların, Anayasa'nın lafzına (şekil) ve ruhuna (esas) uygun olmasıdır. Şekil bdevam

Anayasal Çoğunluk: Hukuki dayanağı açıkça Anayasa'da bulunan ve üye tamsayısı esas alınmak suretiyle hesapdevam

Andiçme: Milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun milletvekili olmayan üyelerinin Anayasadevam

Ara Seçim: TBMM üyeliklerinde belirli ölçülerde boşalma olması hâlinde yapılan seçimdir. Anayasa devam

Araverme: TBMM'nin, çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. Araverme kararı, Danışdevam

Asker Gönderme Tezkeresi: Bakanlar Kurulunun, Anayasa uyarınca TBMM'den Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirlidevam

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmekdevam

Bakan: Yürütme erkinin bir organı olan Bakanlar Kurulunun, TBMM üyeleri ya da milletvekdevam

Bakanlar Kurulu: Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanınca atanan bir Başbakanca TBMM üyeleri ya da milledevam

Basımevi: TBMM İdari Teşkilatı Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardıdevam

Basın Locası: Basın mensuplarının Genel Kurul çalışmalarını izleyebilmesi için ayrılmış olan ve didevam


DİĞER SAYFALAR :

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğünde 280 Terim Kayıtlı.