Online Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikldevam

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamıdevam

Ağır İşiten Birey: Genellikle bir işitme cihazının da yardımı ile işitme yoluyla dilsel bilgileri bdevam

Ağır Öğrenen: 1. İçinde bulunduğu bir topluluğun çoğunluğundan daha çok çaba ve zaman harcayarak daha az öğrenen devam

Aile: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen bakmakla ydevam

BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı): Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan bdevam

Birden Fazla Yetersizliği Olan Birey: Birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetidevam

Bireysel Gelişim Raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akaddevam

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP): BEP' te, öğrencinin gereken davranışları kazanması için, öğrencinin ve çalışanların yapmasdevam

Bireyselleştirme: Bir gurubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da gelecekte onun bağımsız yaşamındevam

Çocuk Bakım Elemanı: Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrencilerin beslenme, temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarınıdevam

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz devam

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz devam

Destek Eğitim Hizmeti: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda bdevam

Destek Eğitim Odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekldevam

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Çocukta 7 yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev, okul) 6 ay süreyle yaşındevam

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Birey: Yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hidevam

Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikdevam

Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Birey: Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlük nedeniyle özel eğitim ve destedevam

Duygusal Uyum Güçlüğü: Sağlık durumu, zihinsel ve duyusal faktörlerle açıklanamayan; bireyin kendisi ve çevresdevam

Duygusal Ve Davranış Bozukluğu Olan Birey: Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davrdevam

Düzenlemeler ve Hizmetler: Bu bölümde öğrenci için söz konusu olan yerleştirme türü, eğitsel düzenlemeler ve gerekldevam

Eğitim Programı: Genel anlamı ile bir birey ya da gurubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek olan amaçladevam

En Az Sınırlandırılmış Eğitim Ortamı: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, ödevam

Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklıldevam

Gecikmiş Konuşma: Çocuğun konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri veya konuşma gelişimi yaşıtlarındevam

Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen (Gezici Öğretmen): Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlarda eğitim ve dedevam

Gezici Özel Eğitim Öğretmeni: Olağan okulların olağan sınıflarında yetiştirilebilecek durumda olup da özürleri bakımdevam


DİĞER SAYFALAR :

Özel Eğitim Terimleri Sözlüğünde 78 Terim Kayıtlı.