Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Abluka: Kuşatma.devam

Aciz: Elinden bir şey gelmeyen, güçsüz, beceriksiz.devam

Ahkâm: Hükümler.devam

Ahval: Durumlar, haller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar.devam

Akait: 1- Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. 2- Budevam

Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı.devam

Alaydan Yetişme: Eskiden Orduda erlikten ilerleye ilerleye yetişen subay.devam

Anayasa: 1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasdevam

Anekdot: Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra.devam

Antant: Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara vedevam

Antlaşma: İki veya daha fazla devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaşdevam

Anzak: Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan, Avustralya veya Yeni Zelanda birliklerindevam

Arkeoloji: Kazı bilimi.devam

Arşın: Eskiden kullanılan, yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü birimi.devam

Asala: 1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren Ermeni silahlı örgütü.devam

Asayiş: Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.devam

Asi: Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden.devam

Asimilasyon: İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmesidevam

Asri: Çağdaş.devam

Aşar: Eskiden tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.devam

Aşina: Bildik, tanıdık, bilinen.devam

Aşiret: Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındevam

Ataşe: Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı.devam

Ataşemiliter: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman.devam

Ataşemiliterlik: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askeri uzman.devam

Ateşe: Bir elçilikte askerlik, ticaret, kültür v.b. konularda görevli uzman.devam

Ateşkes: Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke.devam

Ati: Gelecek.devam


DİĞER SAYFALAR :

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 701 Terim Kayıtlı.