Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: (Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'devam

1982 Anayasasının Genel Özellikleri: Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazudevam

Abes: Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız.devam

Abesle iştigal etmek: Boş şeylerle uğraşmak.devam

Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abidelerdevam

Abluka: Bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmekdevam

Abrama: Deniz taşıtlarını yönetme.devam

Acar: Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli.devam

Acele itiraz: Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genelldevam

Acenta: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksdevam

Acir: Kiraya veren kimsedevam

Aciz: Bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunmasıdevam

Âciz: Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıfdevam

Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİdevam

Açık artırma: Bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmadevam

Açık Çek: Üzerine para miktarı yazılmamış çek, mecazi: sonsuz güven.devam

Ada: Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.devam

Adab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem.devam

Adâd: Adetler; sayılardevam

Adalet: Haklılık; hakka uygunlukdevam

Adalet Divanı: Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'ddevam

Adalet Örgütü: Adliye teşkilatı.devam

Adalet Sarayı: Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı.devam

Adem: Yokluk; hiçlik; ölüm.devam

Adem-i ifâ: Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememekdevam

Adem-i İştirak: Katılmamakdevam

Adem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim.devam

Adem-i Selahiyet: Yetkisizlikdevam


DİĞER SAYFALAR :

Hukuk Terimleri Sözlüğünde 2517 Terim Kayıtlı.