Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Ada: ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal vdevam

Ahz-u Kabza: "Bedeli tahsil etmeye" demektir. Daha çok vekâletnamelerde geçer, satış bedelini tahsidevam

Aile Konutu: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 1devam

Aile Konutu Şerhi: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 1devam

Aile Yurdu: Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentilerdevam

Akar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.devam

Akit: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denirdevam

Akitli İşlemler: Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağış, tadevam

Akitsiz İşlemler: Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ildevam

Aleniyet: Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir.devam

Altyapı: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, ydevam

Ana Siciller: Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a) tapu küdevam

Anahtar Teslim: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirildevam

Antre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.devam

Aplikasyon (Yer Gösterme): Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidirdevam

Apostille: 5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makdevam

Arazi: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemidevam

Arsa: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlardevam

Arsa Payı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edevam

Askeri Güvenlik Bölgesi: Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilen alanlar.devam

Askeri Yasak Bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinddevam

Ayni Haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı devam

Ayni Sermaye Taahhüdü: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya devam

Azil: Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmdevam

Bağımsız Bölüm: 1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrıdevam

Bağımsız Ve Sürekli Haklar: Başkasına devri ve mirasçılara intikali yasak veya izne tabi olmayan, en az 20 yıldevam

Bağışlama Vaadi: Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt niteliğinde ön akittirdevam

Bahçekent: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrdevam


DİĞER SAYFALAR :

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde 392 Terim Kayıtlı.