Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

Abiyotik Faktörler: Bir ekosistemde bulunan bütün cansız varlık ve faktörleri ifade eder. Bunlar; ışdevam

Absorbsiyon: Gaz, ısı veya ışığın canlılar ya da cansız maddeler tarafından emilerek tutulmasıdıdevam

Adaptasyon: Bir canlının belirli biyotik ve abiyotik koşullara sahip bir ortamda yaşayabilmedevam

Agroekoloji: Sürdürülebilir tarım bilimi demektir. "Doğal Tarım, Organik Tarım, Entegre Tarım, İydevam

Agroekosistem: Doğal ekosistemin bozularak insan eliyle tarım kültürüne açılan alanlarda ekosistemledevam

Agroloji: Tarım ürünlerinin verimliliği ile ilgili olarak topraklarının oluşumu, analizleri vdevam

Agronomi: Tarla ürünlerinin özellik ve kalitelerinin ıslah ve yetiştirme tekniği konularını idevam

Allelopati: Bitkilerin bulundukları ortama bazı maddeler salgılayarak, kendilerinden sonra gdevam

Antropojen Kirlilik: Bilinmeden yapılan kusurlar sonucunda ortaya çıkan kirliliklere verilen isimdir. devam

Atığın Yeniden İşlenmesi: Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması ve işleme tabi tutulması; devam

Atık: Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, katı, gaz ya da radevam

Aurofit - Epifit: Tüm organları toprak üstünde bulunan bitkilere verilen isimdir. Bunlar hava içerisdevam

Autekoloji - Birey Ekolojisi: Herhangi bir türe ait bireylerin çevre faktörleri ile karşılıklı ilişkilerini incedevam

Azot Bağlanması: Mineral azotun organik bileşikler haline çevrilmesi veya insanlar ve hayvanlar dahdevam

Baskın Tür: Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından öne çıkan türlere baskın tür denir. Su edevam

Besin Maddesi: Organizmalar tarafından alınan, büyümeyi sağlayan, eskiyen dokular onaran, enerji idevam

Besin Zinciri: Yeşil bitkilerce üretilen organik maddelerin farklı canlı organizmalar aracılığı ildevam

Bitki Ekolojisi: Bitkilerin kendi aralarında ve bulundukları ortamdaki canlı ve cansız çevre koşulldevam

Bitki Formasyonu: Şekil ve dış görünüşleri birbirine benzeyen bitki türlerinin oluşturdukları, genidevam

Bitki Gelişimi: Doğal vejetasyon oluşurken, bir arazi parçasının birçok bitki grupları tarafından birbidevam

Bitki Örtüsü: Hayvanların yararlanıp, yararlanamadıklarına bakılmaksızın, bir arazi parçasını kadevam

Bitki Topluluğu: Uyum gösterdikleri belirli bir habitatta beraberce yetişen, birbirleri ve çevrelerdevam

Biyocoğrafya: Biyoloji biliminin bir kolu olup, Dünya üzerinde bitki ve hayvanların yayılış aldevam

Biyoekoloji: Bir türe ait bireylerin kendi aralarındaki ve çevreleri ile olan ilişkilerini incedevam

Biyokütle Enerjisi: Bir biokütledeki organik atıklar, bitkiler yâda ağaç gibi organik maddelerden üretiledevam

Biyolojik Çeşitlilik: Organizmaların çeşitlerinin alan ya da hacim birimi başına sayısı; belli bir zamandevam

Biyolojik Denge: Bir toplum içinde yaşayan bireyler arasındaki dengedir. Enerji ve besin maddesi gedevam

Biyolojik Mücadele: Zararlıların mücadelesinde, doğal düşmanların insanlar tarafından kullanılarak, zardevam


DİĞER SAYFALAR :

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde 197 Terim Kayıtlı.