Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının addevam

Absolutizm: Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir edebînin varlığına ve değişmezliğine inanmadevam

Abstre: Bir kitabın özeti.devam

Absürt: Anlamsal öğeleri birbiriyle bağdaşmayan… Mantık açısından mantık kurallarına aykırı olandevam

Acaib-i Seb'a-i Alem: Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemis Tapınağı/ devam

Acem Koşması: Âşıkların, özellikle Anadolu'nun kimi yörelerinde Azerbaycan'a özgü bir ezgiyle odevam

Açık Hece: Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. Örneğin a-na-do-lu, a-şı-ladevam

Açık Mektup: Bir kişiye seslenen ancak başkalarının da okuması için gazete veya dergilerde yayıdevam

Açıklama: Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapıladevam

Açıklık: Bir metinde belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay, anlaşılır, herhangidevam

Adaptasyon: Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlama demektirdevam

Adapte: Herhangi bir dilde yazılmış bir eseri, başka bir dile yer ve kişi adlarını değiştirdevam

Aed: Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad.devam

Afrozim: Çeşitli konularda mutlak bilinmesi gereken ana özellikleri kısa, açık ve anlaşılır devam

Ağıt: 1. Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bıraktıklarının adevam

Ağız: Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, bir dilin devam

Ahreb Ve Ahrem: Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef'ulü ile başlayanlara ahreb, mef'ulün ile başdevam

AhsenüL Kasas: Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde devam

Akd Ü Hall: Düğümleme ve çözülme. Divan edebiyatında nesir bir eseri nazma çevirmeye akd, nazım birdevam

Akıcılık: Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak istenen devam

Aklektizm: Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşmayanları bir yana bırakma eğilimi, edebidevam

Akrostiş: 1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bidevam

Aks-i Müfred: Bir sözcükteki harflerin sondan başa doğru alınması halinde yine anlamlı bir sözcüğün devam

Aks, Akis: Bir cümlede, bir dizede iki sözcüğün ya da sözcük topluluklarının yerleri değiştirilerdevam

Aksan: Vurgu demektir. Söyleyiş farkını belirtmek için bazı seslerin üzerine konur.devam

Aksiyon: Bir edebi eserde olguların akışıdır. Örneğin bir romandaki aksiyon, tanımlama, düşündevam

Alafranga: Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı; Avrudevam

Alaka: İlgi. Bir sözcüğü gerçek anlamının dışında bir anlamda (mecazi) kullanmak için düşünülendevam


DİĞER SAYFALAR :

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 740 Terim Kayıtlı.