Online Deprem Terimleri Sözlüğü

AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi (AFAD TDVM): Sismik ağ işleten kurum, kuruluş, üniversite ve araştırma merkezleri tarafından elddevam

Afet Tehlike Haritası: Deprem, sel, çığ, heyelan, kuraklık, tıbbi jeolojik faktörler, tehlikeli maddeler,devam

Aktif Fay: Gelecekte deprem oluşturmaya riski çok yüksek olan fay.devam

Aletsel Dönem Depremleri: 1900'den günümüze aletsel ölçümlerle kaydedilen depremler.devam

Alüvyon: Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu ortaya çıkmış ddevam

Ana Şok: Bir bölgede bir deprem serisi içinde meydana gelen en büyük deprem. Bu deprem öncedevam

Ani Gelişen Afet: Deprem, fırtına, hortum, çığ, kaya düşmesi, volkan, yangın, heyelan, ani sel, su tdevam

Artçı Deprem: 1. Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsıntılardevam

Asismik: Sismik faaliyet veya depremlerin olmaması durumu.devam

Astenosfer: Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü.devam

Azalım İlişkisi: Genel olarak kuvvetli yer hareketinin ivmesi, hızı veya şiddetini, depremin büyüdevam

Beklenen En Büyük Deprem: Jeolojik ve sismolojik verilere dayanarak belirli bir deprem kaynak zonu içinde vedevam

Beklenen En Şiddetli Deprem: Yapıların depreme dayanıklı olarak yapılabilmesi için tasarım hesapları yapılırkendevam

Benioff Zonu: Derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonu( Hugo Benioff, Ameridevam

Çekiçleme Etkisi: Bitişik durumda olan binaların kat adetlerinin veya döşeme seviyelerin farklı oldevam

Çök-Kapan-Tutun: Kapalı mekânlarda deprem sırasındaki davranış biçiminin esasını ifade eden hedef küçüldevam

Çöküntü Depremler: Yer altındaki boşlukların, kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerdevam

Deprem: 1. Yerküre içerisindeki kırık (fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjidevam

Deprem Dalgası: 1. Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve devam

Deprem Danışma Kurulu (DDK): Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliydevam

Deprem Fırtınası: Sınırlı bir alan ve belli bir sürede çok sayıda deprem meydana gelmesi. Büyüklükledevam

Deprem Habercisi: Deprem öncesinde, kaynak zonlarında ölçülen veya gözlenen arz manyetik ve elektrikdevam

Deprem İvmesi: Deprem yer hareketi hızının birim zamandaki değişim değeri. Birimi ?gal' olan ivme değeridevam

Deprem Kaydı: Depremlerin, nükleer patlamaların vb. olayların yeryüzünde yol açtığı sarsıntıları kadevam

Deprem Kaynak Zonu: Değişik yön ve doğrultuda birden çok diri fay veya fay parçalarından oluşan ve her noktasıdevam

Deprem Kestirimi: Gelecekte olabilecek bir depremin yeri, zamanı ve büyüklüğünün bilimsel olarak kabudevam

Deprem Kuşağı: Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük depremledevam

Deprem Master Planı: Yerleşim alanlarının stratejik planlarıyla bütünleşik, deprem zararlarını azaltmdevam


DİĞER SAYFALAR :

Deprem Terimleri Sözlüğünde 91 Terim Kayıtlı.