Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.devam

Abiyotik: Canlı olmayan.devam

Abiyotik Faktör: Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolodevam

Absisik Asit (ABA): Büyümeyi inhibe eden bitki büyüme hormonu.devam

Absisyon Tabakası: Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvdevam

Absorbsiyon: 1-Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir. 2-Bir madevam

Absorpsiyon spektrumu: Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Hdevam

Açık dolaşım: Kanın atardamarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verdevam

Açık dolaşım sistemi: Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda bulunan, arter ve kan boşluğundadevam

Adaptasyon: 1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumundevam

Adaptif Dallanma: Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.devam

Adenin: 1-Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. 2-Enerji iletiminde önemidevam

Adenovirüsler: Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm olup haydevam

Adenozintrifosfat (ATP): 1-Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. 2-Adenindevam

ADH: Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çevidevam

Adipoz: Yağın depolandığı doku ya da yağ.devam

Adrenalin: Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.devam

Adventif Kök (Ek kök): Normal olmayan bir yerden (gövdeden) çıkan kök.devam

Aerob Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.devam

Aerob Organizma: Metabolizmasında oksijen kullanan, sadece oksijen varlığında yaşayabilen organizmaldevam

Aerobik: Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gerçekleşen, oksijen isteyen.devam

Aerobik Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.devam

Aerobik Solunum: 1-Havadan oksijen alınarak karbonhidratların parçalanması yoluyla karbon dioksit, devam

Afaziya: Beyin merkezlerinin hastalanması ya da zedelenmesi sonucu olarak bazı sembolleridevam

Aglütinasyon: 1-Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması. 2-Bir sıvı içinde dağınık halde bulundevam

Agnata: Çenesiz balıklar. Lampetra sp., Mirine sp. ve bir çok sonu gelmiş türü içeren omurgaldevam

AIDS: Kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu.devam

Akondroplaziya: Yetersiz kemik oluşumuna ve cüceliğe neden olan kemik gelişim ve olgunlaşmasında kadevam


DİĞER SAYFALAR :

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde 1564 Terim Kayıtlı.