Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Acil Durum: Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre.devam

Açık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü.devam

Açıktan Atama: Boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalardır. Örneğin, daha önce memudevam

Açıktan Atama İzni: Genel olarak boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda alınan idevam

Açılma Ruhsatı: Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve todevam

Ada: Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerinedevam

Adalet: Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi.devam

Adli Yargı: Toplum içinde fertlerin aralarındaki hukuki sorunları çözmek amacıyla yapılandırılmıdevam

Afet: Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb.devam

Afet Alanları: Deprem, heyelan, çığ, orman yangını ve taşkın gibi doğal afetlere yatkın alanlar.devam

Afet Fonu: İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde tabiî âfetlerde meydana gelen zararların telâfisi için odevam

Afet Haritaları: Planlamaya esas veri gruplarından biri olarak, planlama alanında oluşabilecek tüdevam

Afet Yönetimi: Hem afet öncesi hem de afet sonrası aktivitelerin yani müdahale, iyileştirme, yedevam

Afetzede: Tabiî âfetlerden (deprem, heyelân, sel, dolu, kuraklık, fırtına, don vs.) veya diğer fedevam

Afiş: İlan, Tanıtım. Çeşitli boyutlarda kağıtlara veya bezlere veya billboardlara basılan ddevam

Ağırlama Giderleri: Beldenin misafiri durumunda olan: a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisidevam

Ahz: Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma.devam

Ahz-u Kabz: Bedeli tahsil etmek demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer. Aynı zamanda "satış bdevam

Aile Danışma Merkezleri (Toplum Merkezleri): Sosyal değişim sürecinin getirdiği ihtiyacın ve sosyal şartları karşılama ve çözümlemededevam

Aile Eğitimi: Aile üyesi adaylarının veya aile üyelerinin, sosyo-kültürel yönden hazırlıklarındevam

Aile İçi Şiddet: Eşler arası, veya ebeveyn ? çocuklar (anne ve(ya) babanın çocuklarına karşı veya çocukdevam

Akaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiydevam

Akreditasyon: Belli kriterleri sağlarlık, denklik hakkında bilirkişi ve kurumlarca verilen belge.devam

Akredite: 1) Yetki verilmiş, resmen tanınmış, kabul edilmiş. 2) Belirli bir hizmet standardevam

Aktarma: Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayarak artadevam

Aktif Fay: Belirli bir sürede kırılma hareketini tekrarlayan faylar. Genellikle son 10.000 devam

Alacaklı Amme İdaresi: Alacaklı olan devlet, vilayet hususi idareleri ve belediyeler.devam

Aleniyet İlkesi: Kamuya ait işlevin halkın bilgisi içinde yapılması ilkesi.devam


DİĞER SAYFALAR :

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 999 Terim Kayıtlı.