Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Ab-ı Hayat: Farsça, hayat suyu manasınadır. Bu suyu içenin ölümsüz olacağına inanılır. Aynı manaya devam

Abrizci: Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verildevam

Âdâb: Edeb kelimesinin çoğulu olan bu kelime, izlenmesi gereken esaslar, görgü kurallarıdevam

Adak: Türkçe'dir. Arapça'sı nezr'dir. Allah'a ibadet niyetiyle taat türünden bir işin yapıdevam

Adem: Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.devam

Âfet: Arapça musibet anlamına bir kelime. Kötü huylarda bulunan zararlar ve musibetler. devam

Afitab: Farsça, güneş anlamına gelir. Afitab-ı Vücûd : Varlık güneşi, varlığın kaynağı membaı.devam

Ağuş: Farsça, kucak demektir. Sırları kavrama.devam

Ağyar: Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lügatta yabancı, el, başkası gibi manaları ihtdevam

Ahir: Arapça, son demektir. Her şeyin evvel ve ahiri Allah'tır. Halife olan insanın bu hdevam

Ahiret: Arapça, dünyanın zıddı. Dünya, nisbeten daha yakın anlamına gelirken, ahiret, dünydevam

Ahlak: Arapça, hulk'un çoğuludur. Huylar demektir. Ahlak, insanın manevi seciyesini temyiz devam

Ahrar: Arapça hür kelimesinin çoğuludur, hürriyet sahibi olanlar, hür kişiler demektir. Dündevam

Ahval: Arapça hal kelimesinin çoğuludur, haller demektir.devam

Âlem: Arapça, kâinat, güneş sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler topluluğu, cihan, dünya, bdevam

Aşık:  Allah'a erişmek isteyen kişi.devam

Aşk: İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi.devam

Cezbelenmek: Zikir veya sohbet sırasında, ansızın yerinden sıçrayarak "Hayy" diye bağıran için kulladevam

Çile: Nefsi köreltmek için yapılan terbiye, çekilen çile. Farsça, kırk anlamına gelen çihil'den devam

Dergâh: Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi mânâları vardır. Taridevam

Derviş: Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. Tarikat medevam

Din: Din, akıl sâhiplerini kendi irâde ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve selâmete kavdevam

Edep: Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmaktır. Sdevam

Evliya: Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis mücadedevam

Evrad: Arapça, virdler demektir. Her vakit dil ve ağızda dolaşan söz. Tarikatların pirleri vdevam

Fakîr: Arapça, mala ihtiyacı olan kişi demektir. Fakir, fena fillâh makamındadır. Kişinin kdevam

Fazilet: Arapça, olgunluk, erdemlilik, üstünlük gibi anlamları ihtiva eder. Fazilet insanındevam

Fenafillah (Fena Fi'llah): Arapça, Allah'ta fani olmak demektir. Kulun zât ve sıfatının, Allah'ın zât ve sıfatınddevam


DİĞER SAYFALAR :

Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğünde 98 Terim Kayıtlı.