Şatranç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Satranç:
Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıyla ve musammat gazel şeklinde yazılan şiirler. Musammat beyitlerden oluştuğu için, her mısra kafiyeli iki eşit parçaya bölünür. Bu parçalar alt alta yazıldıklarında dörtlüklerden meydana gelen yeni bir şekil ortaya çıkar. Bu şeklin kafiye şeması şöyledir: abab cccb dddb... Örnek:

Sevdi gönül bir püsteri / Sanatı terzi güzeli
Hüsnünü bir muhtasarı / Şerh ederek söylemeli

Matlanın fâikını / Sohbetinin lâyıkını
Ben gibi bir âşıkını / Eylemiş aşkıyle deli

Düştü gönül çâresine / Kaşlarının karesine
Çehre-i menâresine / Yandı derûnum göreli

Vardı ellerim eline / Tutuldu dilim diline
Kâkülünün bir teline / Bağladı bu cân ü dili
Emrahî

Edebiyat Terimi Olarak Şatranç:
19. Yüzyıl saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi.

Şatranç ile ilgili benzer terimler:

Afrozim : Çeşitli konularda mutlak bilinmesi gereken ana özellikleri kısa, açık ve devam

Hüsn-i Ta'lil : Anlamla ilgili edebi sanat. Divan edebiyatında bir olayın meydana gelidevam

Empresyonizm (İzlenimcilik) : Nesneyi doğrudan doğruya tasvir ve analiz etme yerine, onun uyandırdığı duyguladevam

Türetme : Sözcüklerin kök ve gövdelerine yapım eki getirerek onlardan yeni sözcüdevam

Hikmet : 1. Doğadaki nesnelerin mahiyetini, asıllarını anlatan bilgi, ahlaki ve öğüt devam

Fragmatizm : Parçacık diye adlandırılabileceğimiz bir edebiyat akımıdır. İlk defa XX. Yüzdevam