Şatranç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Satranç:
Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıyla ve musammat gazel şeklinde yazılan şiirler. Musammat beyitlerden oluştuğu için, her mısra kafiyeli iki eşit parçaya bölünür. Bu parçalar alt alta yazıldıklarında dörtlüklerden meydana gelen yeni bir şekil ortaya çıkar. Bu şeklin kafiye şeması şöyledir: abab cccb dddb... Örnek:

Sevdi gönül bir püsteri / Sanatı terzi güzeli
Hüsnünü bir muhtasarı / Şerh ederek söylemeli

Matlanın fâikını / Sohbetinin lâyıkını
Ben gibi bir âşıkını / Eylemiş aşkıyle deli

Düştü gönül çâresine / Kaşlarının karesine
Çehre-i menâresine / Yandı derûnum göreli

Vardı ellerim eline / Tutuldu dilim diline
Kâkülünün bir teline / Bağladı bu cân ü dili
Emrahî

Edebiyat Terimi Olarak Şatranç:
19. Yüzyıl saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi.

Şatranç ile ilgili benzer terimler:

Dolaylama : 1- Tek kelimeyle belirtilebilecek bir kavramı güçlü ve etkin bir anlatımdevam

Nazım Birimi : Manzume ve şiirlerde, anlam bütünlüğü gösteren, yapıyı oluşturan, kendi idevam

İstiare : İğretileme.devam

Tezli Roman : Genellikle toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu alan ve bunu bir tedevam

Serüven Romanı : Genellikle şaşırtıcı, beklenmedik olay ve durumları ilgi çekici yolculukdevam

Entonasyon : Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki sedevam