Şatranç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Satranç:
Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıyla ve musammat gazel şeklinde yazılan şiirler. Musammat beyitlerden oluştuğu için, her mısra kafiyeli iki eşit parçaya bölünür. Bu parçalar alt alta yazıldıklarında dörtlüklerden meydana gelen yeni bir şekil ortaya çıkar. Bu şeklin kafiye şeması şöyledir: abab cccb dddb... Örnek:

Sevdi gönül bir püsteri / Sanatı terzi güzeli
Hüsnünü bir muhtasarı / Şerh ederek söylemeli

Matlanın fâikını / Sohbetinin lâyıkını
Ben gibi bir âşıkını / Eylemiş aşkıyle deli

Düştü gönül çâresine / Kaşlarının karesine
Çehre-i menâresine / Yandı derûnum göreli

Vardı ellerim eline / Tutuldu dilim diline
Kâkülünün bir teline / Bağladı bu cân ü dili
Emrahî

Edebiyat Terimi Olarak Şatranç:
19. Yüzyıl saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi.

Şatranç ile ilgili benzer terimler:

Tevhit : Divan şiirinde Allah'ın varlığını ve birliğini işleyen kaside türü.devam

Sav : İslamiyet öncesinde, destan dönemi Türk edebiyatında atasözlerine verildevam

Ekspresyonizm : Dışavurumculuk.devam

Asonans : Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate aldevam

İdil : 1- Eski Yunan şiirinde mitolojik, epik ve pastoral şiirlerin genel adıdevam

Münakkahiyet : Gereksiz sözlerden arındırılmış özlü ifade, konuyu gerektiği kadar işlemedevam