Online Genetik Terimleri Sözlüğü

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özdevam

Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.devam

Akraba Evliliği: Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Adevam

Alel: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla gendevam

Alel Gen: Aynı karaktere etki eden genlerden her birine denir. Alel genler benzer ya da fadevam

Aminoasit: Proteinlerin yapı taşıdır. Bir aminoasit, amino grubu (NH2devam

Amniyon Sıvısı: Amniyon sıvısı bebeğin cilt, solunum sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sistemindevam

Antijen: Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madevam

Antikodon: tRNA'daki üçlü baz dizilişi.devam

Antikor: Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.devam

Bağımsız Genler: Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına bağımsız gdevam

Bağlı Genler: Gelişmiş mikroskoplarla yapılan gözlemler, bir kromozomun üzerinde birden fazla devam

Bakteriyel Yapay Kromozom (BAC): DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir maddedevam

Balık Pulluluk: Y kromozomunda taşınan bir gen tarafından meydana getirilir. Bu yüzden sadece erdevam

Baskın Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görüdevam

Biyoteknoloji: Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere veriledevam

CDNA: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde devam

Cenin: Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.devam

Crossing-Over: Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz-I safhasında oluşan tetrdevam

CVS (Koryon Villus Materyali): 10-12. haftalarda plasentadan ultrason kontrolü altında biyopsi alınması işlemiddevam

Çarpma Kuralı: Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı, bunların ayrı ayrı olma oladevam

Çekinik Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görüdevam

Çok Alellik: Bir popülâsyonda aynı karaktere etki eden ikiden fazla alelin bulunması durumudur.devam

Çökelme (Aglütinasyon): Birbirleriyle uyumlu olan kan gruplarının bilinmesi kan nakilleri açısından son dedevam

Delesyon: Sentromer taşımayan bir kromozom parçası hücre bölünmesi sırasında kaybolursa bunadevam

Deoksiribonukleik asit (DNA): Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan devam

Deoksiribonukleotid: DNA'nın yapıtaşı olan molekül.devam

Deoksiriboz: C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel addevam


DİĞER SAYFALAR :

Genetik Terimleri Sözlüğünde 169 Terim Kayıtlı.