Adlî Altın Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Adlî Altın:
Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişti. Tam, nısıf (yarım) ve rubu (1/4, çeyrek) olmak üzere üç çeşitti. Tamamı on iki, yarısı altı kuruşa, çeyreği de yüz paraya denk geliyordu. Paraların bir tarafında tuğra, öbür tarafında da "Duribe fî Dar-ül- Hilâfet -il- Aliyye" yazısı vardı. Yazılarının azlığı dolayısıyla bir süre sonra adalarda kalıplarının yapıldığı görüldüğünden, tuğranın etrafına "Sultan-ı Selâtin-i zaman Mahmut Han", öbür tarafına da, ortasında "Duribe fi Kostantiniyye-t-ül- Mahruse" olmak üzere etrafına "Dâm-ı mülkühu ve saltanaühu" ibareleri yazılmak koşuluyla yenileri basılmıştır. Bu para H. 1245 senesinde tedavülden kaldırılmıştır.

Adlî Altın ile ilgili benzer terimler:

Başçıbaşı : Saraya ait inşaat işlerinde çalışan işçi başlarının (Başçı) başı olan kişi.devam

Alabanda : Geminin omurgasından küpeştesine kadar olan yanlarının hattından yukardevam

Akârât : Gelir sağlayan gayrimenkuller.devam

Akçe : Osmanlı Devletinin para birimi olup gümüşten yapılırdı.devam

İfta Görevi : Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikirdevam

Suhte : Medrese öğrencisi.devam