Adlî Altın Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Adlî Altın:
Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişti. Tam, nısıf (yarım) ve rubu (1/4, çeyrek) olmak üzere üç çeşitti. Tamamı on iki, yarısı altı kuruşa, çeyreği de yüz paraya denk geliyordu. Paraların bir tarafında tuğra, öbür tarafında da "Duribe fî Dar-ül- Hilâfet -il- Aliyye" yazısı vardı. Yazılarının azlığı dolayısıyla bir süre sonra adalarda kalıplarının yapıldığı görüldüğünden, tuğranın etrafına "Sultan-ı Selâtin-i zaman Mahmut Han", öbür tarafına da, ortasında "Duribe fi Kostantiniyye-t-ül- Mahruse" olmak üzere etrafına "Dâm-ı mülkühu ve saltanaühu" ibareleri yazılmak koşuluyla yenileri basılmıştır. Bu para H. 1245 senesinde tedavülden kaldırılmıştır.

Adlî Altın ile ilgili benzer terimler:

Ayan : Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası.devam

İstikraz : Ödünç alma.devam

Darülfünun : Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite.devam

Harem-i Hümayun : Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı, Harem dairesi.devam

İmarethane : Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu.devam

Hazine-i Hassa : Padişahın şahsi gelir ve malları.devam