Adlî Altın Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Adlî Altın:
Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişti. Tam, nısıf (yarım) ve rubu (1/4, çeyrek) olmak üzere üç çeşitti. Tamamı on iki, yarısı altı kuruşa, çeyreği de yüz paraya denk geliyordu. Paraların bir tarafında tuğra, öbür tarafında da "Duribe fî Dar-ül- Hilâfet -il- Aliyye" yazısı vardı. Yazılarının azlığı dolayısıyla bir süre sonra adalarda kalıplarının yapıldığı görüldüğünden, tuğranın etrafına "Sultan-ı Selâtin-i zaman Mahmut Han", öbür tarafına da, ortasında "Duribe fi Kostantiniyye-t-ül- Mahruse" olmak üzere etrafına "Dâm-ı mülkühu ve saltanaühu" ibareleri yazılmak koşuluyla yenileri basılmıştır. Bu para H. 1245 senesinde tedavülden kaldırılmıştır.

Adlî Altın ile ilgili benzer terimler:

Darülkurra : Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.devam

Lökün : Zeytinyağı ile kireç karışımından dövülerek yapılan bir çeşit sızdırmazlık madevam

İskan : Yerleştirme, yer ve yurt kazandırmadevam

Kapı Kethüdası : Valilerin, sancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi daireldevam

Maliye Nazırı : Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatınındevam

Âmm : Genel, umumi, herkese ait.devam