Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

İstikraz : Ödünç alma.devam

Panislamizm : İslam birliğini hedefleyen akım.devam

Serdarıekrem : Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare edevam

Akarat-ı Mevkuf : Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen devam

Yurtluk : Büyük köşk, malikane, bir yerin gelirinin ömür boyu bir kimseye tahsisdevam

Sakalar Kethüdası : Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Gördevam