Abrizci Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abrizci:
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek anlamına gelen "rihten" fiilinin geniş zaman kökü olan "riz" in birleşmesiyle oluşan bir terimdir.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Abrizci:
Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas (süpürgeci) da denir. Tekkeye yeni gelen adayın, nefsini yenip yenemeyeceğinin ilk imtihanı tuvalet temizliği ile yapılır, daha sonra bunu başarması halinde, tekkedeki diğer görevlerde istihdam edilirdi.

Abrizci ile ilgili benzer terimler:

Afitab : Farsça, güneş anlamına gelir. Afitab-ı Vücûd : Varlık güneşi, varlığın kayndevam

Sarık : Kavuk, börk, külah, fes ve emsali başlıklar üzerine sarılan tülbent vedevam

Telbîs : Arapça, birbirine karıştırmak manasına bir kelime. Bir şeyin, zıddı olandevam

Telkin : Arapça, birine bir söz anlatmak, öğretmek, dikte etmek anlamlarında kullanıdevam

Müçtehit : Bir konuda ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din devam

Mutasavvıf : 1. Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Allah'a adamış kimse, herhadevam