Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Ağyar : Yabancı insan manasında kullanılan Arapça bir tabirdi. "Gayr" kelimesinidevam

Acemi Ağa : Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) hadevam

Tasnif : Sınıflandırma.devam

Düzek Akçesi : Yeniçeri ocağına katılan acemioğlanlara verilen para.devam

Arâzi-i selîha : Çıplak arazidevam

Humbara : Tunçtan yapılmış ve içindeki oyuğa patlayıcı doldurulmuş bomba.devam