Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Kapıkulu : Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıdevam

Tasnif : Sınıflandırma.devam

Darülkurra : Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.devam

Küttab : Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar.devam

İcmal : Özet, kısaltma.devam

Zaviye : Küçük tekkeye verilen isimdir.devam