Abkeş Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Abkeş:
Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "keş" ile birleşerek oluşan bir terimdir.

Büyük tekkelerde yalnızca bu işlerle meşgul olan adamlar bulunmaktaydı. Vaktiyle hayır için yapılan sebilhanelerden bazılarının içinde birer kuyu da kazılır ve bu kuyudan su çekerek sebilhane bardaklarını doldurmakla yükümlü bir görevli bulunurdu. Bu görevliye de "abkeş" denilirdi. Bu vazifeye konulan kimseler için, vazife tahsis edildiğine dair Evkaf Nezareti'nin defterlerinde kayıtlar tutulurdu.

Abkeş ile ilgili benzer terimler:

Kümbet : Çadıra benzer şekilde yapılmış türbe.devam

Mutasarrıf : Osmanlı yönetimindeki sancakların ( Vilayet ile kaza arasındaki yer.) devam

Öşür : Onda bir, aşar; İslam hukukuna uygun olarak üründen alınan vergi.devam

Gedik : Boşluk, eksiklik, güçlük. Esnafa dükkan açma izninin verilmesi.devam

Alabanda : Geminin omurgasından küpeştesine kadar olan yanlarının hattından yukardevam

Alaca Bayrak : Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini aldevam